Bærekraft rapport 2021 for DNB Næringseiendom – DNB Næringseiendom
Your search results

Bærekraft rapport 2021 for DNB Næringseiendom

13/06/2022
Status, mal og resultater dnb næringseiendom

DNB Næringseiendom har over mange år arbeidet systematisk innenfor energi- og miljøområdet. Vårt fokus på bærekraft er økende og for 2021 rapporterer vi nå innenfor hele ESG-området. Rapporten viser vårt arbeid innenfor miljø, sosiale forhold og bedriftens styringssystemer. Miljø mål og oppnådde resultater er kort beskrevet under:

I mars 2021 trådte den nye offentliggjøringsforordningen i kraft i EU (SFDR). Vi distribuerer vårt eiendomsfond gjennom Luxemburg. Vårt arbeid innen ESG var tidlig publisert på nettsider, prospekter og i kvartalsvise rapporter.
Vi har startet vårt arbeid med tilpasning til EU taksonomien. Taksonomien vil etablere en felles forståelse av hvilke økonomiske aktiviteter og investeringer som kan regnes som bærekraftige i tråd med EUs langsiktige klima og miljømål på vei mot Netto Null Utslipp innen 2050.

Status, mål og resultater

Vi har satt tydelig reduksjons mål for hver enkelt eiendom i porteføljen. Vi måler energiforbruk, sorteringsgrad, vannforbruk og CO2 utslipp. Vi benytter BREEAM NOR for nybygg og større rehabiliteringer. Vi sertifiserer ihht. BREEAM In Use for eksisterende bygg.
I rapporten under vises en oversikt over status. På grunn av Covid 19 (lite tilstedeværelse på kontor/butikk) ser vi at Status 2021 viser bedre resultat enn målet for 2023. I Eiendomsporteføljen til DNB Scandinavian Property Fund er 11 av 12 eiendommer sertifisert.

Eiendomssektoren

Eiendomsbransjen har stor påvirkningsmulighet til å forvalte i enda større grad mer bærekraftig. Det er mange aktører som f.eks. arkitekter, rådgivere, entreprenører og byggevareprodusenter som vil være viktige premiss givere. Bærekraft er et stort område og vi er nok ikke helt i mål enda, men denne rapporten viser hvor vi står i dag. Vi ønsker å stadig strekke oss for å bli bedre, ikke bare når det gjelder energi og miljø, men på hele ESG-området. ​

GRESB

Vårt målrettede arbeid innen bærekraft har ført til at vi nå har oppnådd vår høyeste score i
referanseindeksen for bærekraft i eiendom for 2021 i GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark).

DNB Scandinavian Property Fund har oppnådd gode resultater og en klassifisering som såkalt «Green Star» hvert år siden 2013. Årets score i GRESB er meget bra og en solid økning fra året før. Vi oppnådde en score på hele 90 (opp 9 poeng fra siste måling). Dette plasserer DNB Scandinavian Property Fund blant de 20 prosent høyest rankede eiendomsfond i hele undersøkelsen. Undersøkelsen er som kjent verdensomspennende og omfatter 1.200 fond. Les mer her; GRESB resultater 2021 – en meget god score på hele 90 poeng – GRESB resultater 2021

Miljøsertifisering – Breeam

Hele eiendomsporteføljen til DNB Liv og DNB Scandinavian Property Fund skal være Breeam In Use Sertifisert innen 2023.

Prosjekter – oppgraderinger – innkjøp

Alle oppgraderinger og tjenesteinnkjøp skal gjennomføres med en klar etisk linje. Det er nulltoleranse for økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Sosiale forhold, som mangfold og likestilling skal ivaretas. I tillegg skal de største leverandørene innen IT-tjenester, konsulentvirksomhet og juridiske tjenester arbeide systematisk med likestilling og mangfold i egen organisasjon.

Konsernstrategi for klimanøytralitet

DNB har et overordnet mål om å nå netto nullutslipp fra vår finansierings- og investeringsvirksomhet innen 20501. For å klare dette har vi satt delmål om å redusere utslippene vi finansierer frem mot 2030 samt finansieringsmål for bærekraftige aktiviteter. Vi vil arbeide for at forvaltningskapitalen styres mot mer bærekraftige alternativ.

Vi viderefører og videreutvikler også DNBs sterke posisjon innen mangfold og inkludering, og understreker viktigheten av arbeidet med økonomisk kriminalitet og en trygg digital økonomi. Bærekraft er integrert i alle deler av forretningen og understøtter DNBs strategiske ambisjoner om å skape de beste kundeopplevelsene, sikre etterlevelse og levere på finansielle mål. DNB skal være en pådriver for en bærekraftig omstilling, og vi skal bruke vår posisjon og kompetanse til å aktivt hjelpe kundene i en mer bærekraftig retning gjennom rådgivning, finansiering og tydelige krav

Kontinuerlig forbedring

DNB Næringseiendom er ISO 14001 sertifisert. Revisjonen blir gjennomført av Det Norske Veritas og gir oss en tilbakemeldinger til å stadig forbedre rutiner og prosesser.

Pilotprosjekt

I Pilotprosjektet – «nettverk for bærekraftig handel» skal jobbe med bærekraft og sirkulær økonomi i handelsbransjen. 20 ansatte fra 10 butikker fra Galleriet deltar i dette pilotprosjektet, som senere skal rulles ut i hele landet. Deltakerne skal være med å utvikle verktøyet og Appløsningen «Ditt Spor», som senere skal videreføres i utrullingen.

Miljøprogram 2021-2023

Miljøprogram 2021-2023 setter mål, tiltak og referansepunkt for DNB NE sin portefølje på et overordnet nivå frem mot 2023. Hvert enkelt bygg i porteføljen har egne undermål med tiltak og plan for å nå målene.​ Viktig i miljøarbeidet er oppfølging i EOS (Energi-oppfølgingssystem).

Publisert relevant informasjon:

2021 Sustainability Report DNB SPF

DNB Næringseiendom | Eiendom | Bedrift fra A til Å – DNB – Rapporter og presentasjoner

Bærekraft i DNB

Våre leverandører – DNB

Bærekraft i egen virksomhet

DNBs etiske retningslinjer for forretningspartnere

DNBs bærekraftige strategi.pdf

Bærekraftsrapporter og virksomhetsstyring

Financial reports | DNB

Rapportering på bærekraft

Norske og nasjonale reguleringer, standarder og anbefalinger fra aktører som GRESB, INREV, MSCI, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom setter føringene for hvordan fremtidens bærekraftrapporten vil bli.​