Om DNB Næringseiendom – Om DNB Næringseiendom –
Your search results

Om DNB Næringseiendom

Vi er en av Norges største private eiendomsforvaltere. DNB Næringseiendom er et 100% eid datterselskap av DNB Livsforsikring ASA. DNB Livsforsikring ASA eier porteføljen, mens DNB Næringseiendom AS er forvalter. Vi forvalter pr. 31.12.20 eiendomsverdier for totalt 36,8 mrd. Totalt forvaltet areal er 948 000 kvm eiendom. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm.

DNB Næringseiendom skal være den naturlige, foretrukne og langsiktige samarbeidspartneren innenfor utleie, utvikling og forvaltning av næringseiendom.

Er du på jakt etter ledige kontorlokaler – ta gjerne kontakt oss på utleie@dnb.no eller ring oss på 468 44 100.

700-240-hopp-i-fjaera
KLIMA OG MILJØ

DNB mener klimaendringer er en av vår tids største utfordringer og en kilde til både risiko og muligheter. DNB-konsernet vil tilstrebe å redusere sine egne direkte utslipp av klimagasser gjennom kontinuerlig måling og oppfølging. DNB følger også opp kunder, selskaper konsernet investerer i og leverandører til konsernet for at disse ikke skal bryte med DNBs miljøkrav.

ISO 14001 – miljøstyringssystem

DNB Næringseiendom ble i 2015 sertifisert i henhold til ISO 14001, som er et miljøstyringssystem.
DNB Næringseiendom tar miljøansvaret på alvor og arbeider kontinuerlig med forbedring og da særlig innenfor miljøaspektene energi, avfall og forurensning.
ENØK analyser blir utarbeidet for byggene våre og tiltak blir iverksatt.

DNB Næringseiendom har gjennom sitt miljøarbeid lykkes med å redusere strømforbruket i eiendomsporteføljen under forvaltning med 38 GWh gjennom en 10 års periode. Reduksjonen tilsvarer mer enn 30 millioner kr. årlig. For hele perioden er det altså snakk om flere hundre millioner kroner i besparelser for våre kunder.

Vi energimerker våre bygg og vurderer hvert år hvilke bygg vi skal oppgradere energiklasse på.
Samtlige av våre bygg rapporterer avfallsfraksjoner, sorteringsgrad og volum.
Vi har et kontinuerlig fokus på alle avvik og uønskede hendelser.  Alle avvik skal registreres og følges opp. Eksempler på avvik kan være oljesøl, kjemikaliebeholder som ligger feilsortert i avfall og kontorbelysning som står på om natten.Oppdager du avvik – meld inn til servicesenter@dnb.no eller ta kontakt med oss på 468 44 100.

Vi tar miljøansvar


Leietakerinvolvering

DNB Næringseiendom involverer leietakere i miljøarbeidet. Vi informerer om miljøtiltak og kommer med innspill og råd til gode løsninger. I noen tilfeller går vi sammen med leietaker for å investere i gode miljøtiltak. Vi kjøper fornybar kraft for våre leietakere.

BREEAM In Use
Vi har et kontinuerlig fokus på sertifisering av eiendommer, og vil å årene som kommer sertifisere flere eiendommer årlig. Lillestrøm Torv vil sertifiseres for første gang i 2019, mens Sirkeltomten II AS, Kronprinsensgt. 9, Akerselva Atrium, Smart Hotel og Hotel Expo resertifiseres i 2019.

GRESB DNB
Scandinavian Property Funds eiendomsportefølje forvaltes av DNB Næringseiendom. Det gjennomføres en årlig benchmark for å kartlegge fondsporteføljens miljøstatus, forvalters evne til å organisere miljøarbeidet samt formidle målsettinger og resultater. For 2019 oppnådde vi en score på 79 og «Green Star» klassifisering. Les mer om resultatene på klima og miljo; 2019 GRESB Scorecard.

 

Kjerneverdier Klima og miljø

Global Compact-prinsipp 7-9: «Bedrifter skal støtte en føre-vartilnærming til miljø-utfordringer, ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.»

Se også Global Compact-verdiene for Samfunn og Styring og ledelse

100-120-the-global-impact-logo

  • DNB Næringseiendom

    Vi er en av Norges største aktører innen næringseiendom. Vi forvalter ca. 943 000 kvm kontorbygg, kjøpesentre og hoteller, mens DNB Livsforsikring AS og DNB Scandinavian Property Fund eier porteføljen.
    Ta gjerne kontakt med oss på
    468 44 100 eller utleie@dnb.no.

Sammenligne