Om DNB Næringseiendom – Om DNB Næringseiendom –
Your SØK results

Om DNB Næringseiendom

DNB Næringseiendom er en fremtidsrettet og inkluderende eiendomsaktør som tar det grønne skiftet på alvor. Vi utvikler og forvalter bærekraftige kontorbygg, kjøpesentre og hoteller i Norge og Sverige.

Våre bygg skal gi de beste kundeopplevelsene gjennom god service, smart bruk av teknologi og systematisk miljøarbeid.

DNB Næringseiendom – for mennesker og miljø.

Er du på jakt etter ledige kontorlokaler – ta gjerne kontakt med oss på servicesenter@dnb.no eller 468 44 100.

700-240-hopp-i-fjaera

 

KLIMA OG MILJØ

DNB mener klimaendringer er en av vår tids største utfordringer og en kilde til både risiko og muligheter. DNB-konsernet vil tilstrebe å redusere sine egne direkte utslipp av klimagasser gjennom kontinuerlig måling og oppfølging. DNB følger også opp kunder, selskaper konsernet investerer i og leverandører til konsernet for at disse ikke skal bryte med DNBs miljøkrav.

Det grønne skiftet utfordrer og gir muligheter i årene som kommer

Verdensbefolkningen må kunne håndtere fare for store klimaforandringer, økende knapphet på naturressurser – samtidig som det forventes en eksponentiell befolkningsvekst. Dette vil kreve så stor omlegging i vårt handlemønster at vi snakker om en helt ny agenda, ofte referert til som det grønne skiftet.
Byggsektoren er en viktig sektor for at Norge skal nå sine miljømål. Byggsektoren er kunde til både industri-, transport og energiforsyningssektoren og har derfor en stor påvirkningsmulighet overfor disse.
Profesjonelle byggeiere har en stor påvirkningsmulighet overfor resten av byggsektoren som kunde til arkitekter, rådgivere, entreprenører og byggevareprodusenter. Dersom byggeiere velger å bygge og forvalte mer bærekraftig, vil vi kunne påvirke mange aktører og utløse et stort miljøpotensiale.

DNB Næringseiendom skal utvikle en stadig høyere miljøstandard på næringsbyggene i porteføljen, i tråd med ny teknologi og i samsvar med alle gjeldende krav, til glede for investorer, leietakere, ansatte og samfunnet.

Vi skal følge alle lovpålagte myndighetskrav relatert til ytre miljø. Vi bidrar til å redusere belastningen på miljø og klima, ved kontinuerlig å fremme nye adferdsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere CO2 utslippene. Miljø og klima er integrert i vår daglige drift. Alle leietakere oppnår en tilleggsverdi gjennom økt lønnsomhet og redusert miljøbelastning. Klimarisiko blir løpende håndtert.

Les mer; Samfunnsansvar og bærekraft | DNB Næringseiendom | Eiendom | Bransjekompetanse | Bedrift fra A til Å – DNB

Skip to content