DNB Næringseiendom mottar fornyet ISO 14001 sertifikat fra 2021-2024 – DNB Næringseiendom
Your search results

DNB Næringseiendom mottar fornyet ISO 14001 sertifikat fra 2021-2024

15/11/2021
management system certificate for dnb næringseiendom

ISO 14001 er et miljøstyringssystem for det ytre miljø – som bistår virksomheter til å minimere negativ påvirkning på miljøet (forurensing til luft, vann eller land) og for å påse at virksomheten er i samsvar med lover og regler. I mange land fungerer disse standardene også som teknisk grunnlag for miljølovgivning.

DNB Næringseiendom (DNB NE) har vært sertifisert siden 2015 i henhold til ISO 14001. For DNB NE er nå miljøstyringssystemet godt implementert i organisasjonen og miljøarbeidet er en helt naturlig del av forvaltningsarbeidet som gjøres hver dag, sier adm dir, Gro K. Boge stolt. Hele organisasjonen jobber tverrfaglig om miljø spørsmål. Vi er derfor svært fornøyd med at vi mottar nytt sertifikat for perioden 2021-2024, og at vi oppnår en meget god score på 4 (skala fra 1-5, hvor 5 nesten aldri er utdelt). Sertifikatet er gyldig for følgende områder/tjenester; Eiendomsvirksomhet som omfatter kjøp, salg, utvikling og forvaltning av eiendom i Norge.

Selve revisjonen ble gjennomført av Det Norske Veritas (DNV) i perioden 26. og 27. oktober 2021. Fokusområdet vi har blitt målt på er INVOLVERING AV LEIETAKERE I MILJØARBEIDET i henhold til rutiner for dette. DNV har gjennom disse 2 dagene hatt en omfattende gjennomgang med både ledelse og avdelinger. En viktig del av revisjonen er befaring på eiendommer i Oslo, Bergen og Trondheim.

DNV sier; det er god miljø bevissthet i hele organisasjonen, og ytre miljø er inkludert og godt synlig i DNB NE sine aktiviteter. Det er funnet ett avvik og notert observasjoner og anbefalinger. Vårt fokus på kontinuerlig forbedring gjennom sertifiseringsarbeidet, bringer oss stadig nærmere netto nullutslippsnivå i 2050.

DNV har oppsummert positive indikasjoner, observasjoner og forbedringsområder. Vårt fokus og revisjonsarbeidet hjelper oss i å bli enda bedre i vårt miljøarbeid. Vi har også tydeliggjort vår visjon for å bli mer miljørettet.

DNB Næringseiendom er en fremtidsrettet og inkluderende eiendomsaktør som tar det grønne skiftet på alvor. Vi utvikler og forvalter bærekraftige kontorbygg, kjøpesentre og hoteller i Norge og Sverige.Våre bygg skal gi de beste kundeopplevelsene gjennom god service, smart bruk av teknologi og systematisk miljøarbeid.

DNB Næringseiendom – for mennesker og miljø

Management System Certificate DNB Næringseiendom