Det Norske Veritas har gjennomført revisjon på ISO 14001–Ytre miljø - hos DNB Næringseiendom. – DNB Næringseiendom
Your search results

Det Norske Veritas har gjennomført revisjon på ISO 14001–Ytre miljø – hos DNB Næringseiendom.

14/12/2022
Det Norske Veritas har gjennomført revisjon på ISO 14001–Ytre miljø - hos DNB Næringseiendom.

Hovedfokusområdet for årets revisjon har vært klimaregnskap. Det er stort fokus på måling av klimagass utslipp og vi arbeider hardt for å identifisere våre utslipp. Vi er svært godt fornøyde med å ha oppnådd en score på 4 av 5 og som viser HØY GRAD AV STYRING innenfor klimaregnskap, sier adm. dir Gro Boge, les gjerne mer:

ISO 14001 revisjon – systemsertifisering klimaregnskap

Revisjonen er gjennomført som en formell del av sertifiseringsprosessen med tanke på å oppnå eller vedlikeholde sertifisering av styringssystemet. Hovedformålet med revisjonen er å bekrefte styringssystemets overensstemmelse med standardens krav. I tillegg evalueres styringssystemets virkningsgrad på å sikre at organisasjonen er i stand til å oppnå fastsatte mål og å tilfredsstille relevante krav i lover og forskrifter og kontraktsmessige krav.

Revisjonen er gjennomført fra 2-3 november 2022 av DNV (Det Norske Veritas)

DNV er en ledende leverandør av klasse-, sertifiserings-, verifikasjons- og opplæringstjenester. Med røtter tilbake til 1864 er DNV en global leverandør med virksomhet i mer enn 100 land. Som et av verdens ledende sertifiseringsorganer hjelper DNV næringsdrivende med å sikre ytelsen til sine organisasjoner, produkter, ansatte, anlegg og forsyningskjeder. Dette gjøres gjennom sertifisering, verifikasjon, vurdering og opplæringstjenester.

Fokusområde: Miljøforbedringer gjennom arbeid med klimaregnskap

DNV har notert mange positive indikasjoner:

 • DNB Næringseiendom er godt i gang med arbeidet knyttet til klimaregnskap
 • Det er utarbeidet presentasjon: Foreløpige erfaringer med klimagassregnskap
 • Analyse/rapporteringsmetode er valgt (NS 3720)
 • Det er gjennomført kursing av enkelte medarbeidere om klimaregnskap
 • Det er gjennomført presentasjoner og intern kommunikasjon om temaet
 • Det er satt mål for utslipp i bærekraftsprogram 2024-2030
 • Det er oppnådd gode resultater for redusert fotavtrykk (eks. Markeveien 92%)
 • Det er en høy avfallssorteringsgrad i prosjekter
 • God kompetanse i organisasjonen knyttet til klimagassregnskap
 • Miljøprogram skal erstattes med bærekraftsprogram som skal inkludere klimagass, nye krav fra EU og utslippsmål i henhold til Paris-avtalen
 • Det er en tydelig ekstern kommunikasjon knyttet til bærekraft

Generell oppsummering utenom fokusområdene
Positive indikasjoner

● Engasjerte medarbeidere og aktivt miljøforbedringsarbeid
● GRESB score blir forbedret år for år, score 95 i 2022
● Det er utarbeidet Bærekraftsrapport 2021
● Bedre oversikt over data gjennom Miljørapport Eiendom (Optima ) dashboard, Dashboard Energy
Control «DNB Byggsky»
● Miljøprogram utarbeides i prosjekter og oppdateres
● Virtuell 3-D skanning «Fremtidens byggeplass» som gir mulighet for å spare reiser
● Samsvarsvurdering fra 01.10.2021 siste oppdatert 01.11.2022. Deltakelse fra relevante avdelinger
er bra mot oppdateringer/endringer.
● Teknisk drift: Budsjettdokument 2023 lagret, i tillegg til foreslått forbedringer fra ENRO
(Klima/Energi rådgiver), dekker den relevante endringer/oppdateringer på grunn av
myndighetskrav (eksempelvis kontroll på heis, brannøvelser osv.)
● Trondheim Torg: Risikovurdering oppdatert hvert år fra 2019 – 2022
● Substitusjonsplikt på kjemikalie dekket under ISS Service avtale med DNB.
● Bra oversikt over intern kontroll gjennom FVD web Hovedområder for forbedring
● Styrke ledelsens gjennomgåelse med trender/behov med hensyn til ytre miljøavvik og
utgangsfaktorer/behov for tiltak
● Oppdatere vurdering av identifiserte miljøaspekter og evt. nye miljøaspekter

Oppsummering

DNB Næringseiendom er svært godt fornøyde med å oppnå en meget god score på gjennomføringen av ISO 14001. Vi ser at DNV har kommentert en rekke positive indikasjoner og generelt er meget godt fornøyde med det arbeidet som legges ned knyttet til klimaregnskap.