Energiforbruket er redusert – DNB Næringseiendom
Your search results

Energiforbruket er redusert

18/11/2020
Galleriet Kjopesenter Bergen

Idet samfunnet ble nedstengt pga. Covid 19 og man skjønte at kjøpesentrene ville merke dette kraftig den kommende perioden, tok Kjøpesenterseksjonen initiativ til en digital samling for å iverksette kostnadsbesparende tiltak. Fokuset var ivaretakelse av leietakere som umiddelbart var hindret i å være på jobb, ivareta kundemassen og redusere driftskostnader for alle leietakere.

Fokus på å få ned felleskostnader for leietakere
Driftsmiljøets primæroppgave fra første dag av nedstengningen var å kartlegge alle områder ved daglig drift på sentrene med mulighet for reduksjoner som ville gi kostnadsbesparende tiltak for våre leietakere. Det var knyttet stor usikkerhet til om sentrene ville få mulighet til å holde åpent som normalt, hvilke bransjer som måtte stenge, om det ville stilles krav fra myndighetene om utvidet åpningstid for å ivareta samfunnsviktige funksjoner eller om andre pålegg ville gis. Det viktigste umiddelbare tiltaket var å redusere felleskostnadene, med energibesparelser som hovedfokus. Øvrige store drivere av felleskostnader, som renhold, vakthold og vaktmestertjenester, ble også nøye gjennomgått mht. mulige reduksjoner og optimalisering i forhold til situasjonen på hver enkelt eiendom. De sistnevnte ble løpende jobbet med etter hvert som man fikk mer klarhet myndighetskrav knyttet til nødvendig daglig drift og renhold.

Reduksjon i ventilasjon og kjøleanlegg – med daglig oppfølging
Det viktigste grepet for å redusere energiforbruk, som ble iverksatt parallelt på alle våre sentre umiddelbart etter nedstengning, var reduksjon av ventilasjons- og kjøleanlegg. Hovedfokuset var her å redusere driftstiden og effekten til anleggene til et minimum, samtidig som kunder og leietakere skulle påvirkes minst mulig. Som følge av nedstengning fra mars var vi over hele landet heldige med relativt lave vårtemperaturer i starten, som gjorde det mulig å bruke naturlig lufting og redusere kjølebehovet. Mot sommeren var det i perioder svært varmt, som gjorde det nødvendig med daglig tilpasning av de fleste anleggene. Som følge av flere typer leietakere som ble stengt ned av myndighetene, samtidig som kundebelastningen var svært lav pga. usikkerheten i samfunnet, valgte man generelt å redusere ventilasjon til et minimum i alle fellesarealer og i de fleste butikkarealene. Unntaket var områder med essensielle arealer (matvarebutikker, apotek, helsefasiliteter etc.), som krevde tilnærmet ordinær drift. Etter hvert som samfunnet åpnet opp igjen og vi merket en stadig større pågang av publikum på sentrene, ble hovedfokuset renhold og vakthold for å ivareta smittevern. Ventilasjons- og kjølebehovet fulgte naturlig etter med stadig oppjustering mot en tilnærmet normalsituasjon, samtidig som en varm forsommer gjorde det nødvendig med økt ventilasjon og kjøling.

Rituals, Lillestrøm Torv

Konkrete tiltak ble iverksatt
Under nevnes punktvis noen av de konkrete tiltakene og driftstilpasningene som ble iverksatt på kjøpesentrene våre gjennom perioden med redusert drift som følge av Covid 19. På grunn av ulik lokasjon i landet samt ulike type sentre (bysenter/lokalsenter), måtte driftsseksjonen tilpasse hvert enkelt senter ut fra lokale forhold.

• Fremfor å starte opp ventilasjonsanlegg timer før senteret åpnet ble igangsetting utsatt til etter åpningstid. Dette typisk ved kjølig uteluft, der man benyttet gjennomtrekk ved hjelp av glassgårder som naturlig ventilasjon de første timene av dagen. Samme prinsipp for timene før stengetid såfremt utetemperaturer tillot dette.

• Enkelte vifter på ventilasjonsanleggene ble kjørt gjennom natten for å holde sirkulasjon i luften, slik at oppstart av kjøleanlegg om morgenen kunne utsettes. Dette særlig ved varmere utetemperaturer.

• Generelt ble hastigheten på anleggene redusert for å tilpasse til lavere personbelastning, samtidig som butikk- og fellesarealer ble tilført nødvendig frisk luft gjennom dagen.

• Situasjonsbestemt lysstyring for å redusere varmetilførsel fra lamper og strømforbruket til disse ble innført på aktuelle eiendommer. Her var særlig fokus på stengte butikklokaler og fellesarealer som var i svært redusert bruk.

• Samarbeidet med våre leietakere var essensielt i fm. energireduksjon. Alle var innforstått med behovet for å redusere energiforbruket og dermed kostnader i en usikker tid, og var gjennomgående svært tålmodige og tolerante gjennom en periode med lavere drift på ventilasjon og kjøling. Det var svært viktig for oss å finne et nivå som ville medføre reduksjon i energiforbruk, samtidig som våre leietakere kunne opprettholde et tilfredsstillende inneklima i denne perioden.

Vi har lært mye om situasjonsbestemt styring av ventilasjon
I tillegg til å ha klart å redusere energiforbruket gjennom en periode med lavere belastning på kjøpesentrene, har vår driftsorganisasjon lært svært mye i denne perioden. Vi har fått et helt nytt syn på toleransegrensene for ulike typer leietakere, sett opp mot tradisjonelle forventninger om kravene disse har. Vi har nå et tydeligere bilde på ulike næringer og deres konkrete behov innenfor energibehov, og har en mye bedre formening om situasjonsbestemt styring av ventilasjon, kjøling lysstyring osv.

Vestby Storsenter har sommeren 2020 hatt 3 bikuber på taket

I tillegg til energibesparende tiltak har vi gjennom Covid 19-situasjonen blitt nærmest tvunget til å revurdere etablerte praksiser for renholdprinsipper, avfallshåndtering, vakthold, vaktmesterrutiner og serviceintervaller. Det er mange tilfeller av etablert praksis som tradisjonelt har vært lik i alle byer og på alle typer eiendommer, som vi nå ser kan tilpasses i mye større grad ut fra lokale variabler. Dette er trolig tilpasninger som vi ville ha jobbet oss frem mot gjennom naturlig utvikling av eiendomsforvaltningen vår, men som grunnet Covid 19 ble presset frem og fremskyndet for å bistå våre leietakere i en usikker tid.

Vi håper, og krysser fingrene for at folk benytter butikker og kjøpesentre, slutter med svenskehandel og at handelsnæringen tar seg opp. Vi er alle tjent med å beholde både arbeidsplasser og ha tilgjengelige butikker i fremtiden.

I november 2020 er vi i fase 2, hvor myndighetene har strammet inn pga en betydelig økning i Covid 19. Vi er nå tilbake til hjemmekontor, og handelsnæringen blir igjen i stor grad påvirket, spesielt butikker og kjøpesentre i sentrum. Vi håper at årets julehandel blir reddet av at folk med forsiktighet benytter både kjøpesentre og butikker. Vi må alle ta i et tak for at handelsnæringen skal komme seg helskinnet gjennom 2020.