DNB Scandinavian Property Fund har redusert ledigheten i porteføljen til 2,8 prosent – DNB Næringseiendom
Your search results

DNB Scandinavian Property Fund har redusert ledigheten i porteføljen til 2,8 prosent

02/01/2024
Bjørvika Fasade vestbygget øverst

2023 har vært et krevende marked for næringseiendom. DNB Scandinavian Property Fund har gjennom året opplevd fallende markedsverdier, men opplever at den underliggende kvaliteten i porteføljen er god. Den økonomiske ledigheten er redusert og leieinntektene er økt.

Det er stort fokus på bærekraft i eiendomsforvaltningen og fondet har opprettholdt sin sterke posisjon som «Green Star» med 5 stjerner.

Dette er en utvikling vi er svært fornøyd med, sier direktør Catrine Gjedebo. Vi ser nå muligheter for at rentetoppen er nær og at 2024 blir et bedre år for næringseiendom og fondets portefølje. Fondet er ubelånt og er investert i eiendommer med sentral beliggenhet.

DNB Scandinavian Property Fund leverte en totalavkastning på -4,7 prosent i 4. kvartal, og avkastningen i 2023 endte dermed på -8,7 prosent. Fallet i eiendomsverdier skyldes hovedsakelig økt avkastningskrav gjennom året.

Lav ledighet og fornøyde leietakere

Det har vært jobbet godt med utleieaktiviteter og økonomisk ledighet er på et meget lavt nivå. Siste kvartal ble ledigheten redusert fra 3,1 prosent til 2,8 prosent. Fondet har en god løpende kontantstrøm og leieinntektene blir for 2024 KPI-justert med 4 prosent for norske eiendommer og 6,5 prosent for de svenske eiendommene.

-Den årlige leietakerundersøkelsen viste at hele 94 prosent av kontorleietakerne våre anbefaler oss til andre. Det gir oss en god indikator på at våre leietakere er svært fornøyde med den jobben vi gjør. Totalt svarer 89 prosent at de ønsker å fornye leiekontrakten ved utløp, noe som er svært positivt for fondets fremtidige avkastning, fremhever Gjedebo

Eiendomsporteføljen

Kontor utgjør den største segmenteksponeringen med en andel 68 prosent. Fondet har størst eksponering mot kontormarkedet i Oslo, hovedsakelig Bjørvika og sentrum. Hotell utgjør 17 prosent, handel 12 prosent, samfunnsbygg 2 prosent og parkering 1 prosent.

I januar overtok fondet Hotel C på Vasaplan i Stockholm. Hotellet kompletterer fondets eiendomsportefølje med en god, sentral beliggenhet, bra størrelse og en solid leietaker. Det første driftsåret i fondets eie har gått etter forventning med godt belegg og økte rompriser. Sandslihaugen 30 ble solgt til Selvaag Bolig i 2. kvartal. Området er i stor endring og eiendommen skal utvikles til boliger, noe som ligger utenfor fondets mandat.

Forventninger fremover

Markedsrentene har vært et sentralt tema gjennom hele 2023. Det gjelder også for dette kvartalet, men det er nå signaler om at rentetoppen er nær. De lange markedsrentene har beveget seg nedover og det er økt optimisme rundt renteutviklingen fremover. Styringsrenten ventes å ligge på et relativt høyt nivå gjennom store deler av 2024, men markedet forventer en rentenedsettelse innen utgangen av 2024 med ytterligere fall i 2025.

-Forventningene i transaksjonsmarkedet er fortsatt sterkt preget av høye markedsrenter og stigende avkastningskrav samt lavere forventninger til BNP og konsumutvikling. Reprisingen i markedet og en forventet normalisering i renteutviklingen vil imidlertid på sikt gi grunn til å forvente at aktiviteten vil øke gradvis fra dagens svært lave transaksjonsnivå, påpeker Gjedebo

Investorrapport: 2023 Q4 dnb spf investorrapport