DNB Scandinavian Property Fund leverer gode resultater pr. 3. kvartal 2021 – DNB Næringseiendom
Your search results

DNB Scandinavian Property Fund leverer gode resultater pr. 3. kvartal 2021

01/10/2021
DNB Scandinavian Property Fund leverer gode resultater pr. 3. kvartal 2021

DNB Scandinavian Property fond gir investorer tilgang til en diversifisert eiendomsportefølje fordelt på 13 eiendommer i Oslo, Bergen, Trondheim og Solna utenfor Stockholm. Hovedtyngden av investeringene er i sentralt beliggende kontoreiendommer, og fondet eier blant annet Barcode 115 og 123 i Oslo og Krinkelkroken i Bergen.  I tillegg har fondet investeringer i kjøpesentre, hotell og samfunnsbygg.

Hittil i år har fondet levert en totalavkastning på 3,8 prosent etter en avkastning på 1,4 prosent i 3. kvartal. Verdiøkningen i andre kvartal og hittil i år, kommer fra hotell og kontorsegmentet. Kontorsegmentet fortsetter sin positive verdiutvikling basert på attraktiv lokalisering med stigende leieprisutvikling. Hotellsegmentet viser positiv utvikling, dels som følge av lavere avkastningskrav og dels på grunn av økt omsetning. For fondets to kjøpesentre ser vi stigende omsetningsutvikling ettersom aktiviteten tar seg opp i handelssegmentet, men svakt negativ verdiutvikling.

Transaksjonsmarkedet både i Norge og Sverige har vært sterkt hittil i år, noe som understreker interessen for næringseiendom som aktivaklasse. Næringseiendom er med på å skape robuste porteføljer, og er nå også en byggekloss i pensjonsprofilene. Betydelig etterspørselsoverskudd ventes å bidra til stabil prime yield i det korte bildet. I det lange bildet er yieldutsiktene noe mer usikkert, men vi mener at fondets portefølje er godt posisjonert i områder med gode utsikter for positiv verdiutvikling gjennom leieprisutvikling. Dette medvirker til at eiendomsverdiene opprettholdes. Utsikter for god leieprisutvikling vil også vektlegges ved nye investeringer.

Næringseiendom er en bransje med et stort fotavtrykk, og vi i DNB Næringseiendom jobber målbevisst med energi- og ressursbesparelser gjennom forvaltning av eiendomsporteføljen. Vår ambisjon er å hevde oss blant de fremste i bransjen, og vi kan hittil vise til en energireduksjon på mer enn 30 prosent de siste 10 år. Vi har etablert et eget miljøprogram som definerer klare mål for energi- og vannreduksjon, redusert avfall, økt sorteringsgrad og reduksjon i utslipp av klimagasser. Miljøprogrammet setter miljøkriterier for hele porteføljen og setter fart på energieffektiviserende investeringer i ny teknologi, oppgraderinger og driftsoptimalisering for eiendommene.

Vårt målrettede arbeid innen bærekraft har ført til at vi nå har oppnådd vår høyeste score i referanseindeksen for bærekraft i eiendom, GRESB, siden vi ble med i indeksen i 2013. Global Real Estate Sustainability Benchmark måler og sammenligner deltakerne i forhold til et bredt spekter av ESG-kriterier. Blant tilsvarende fond i Nord-Europa, såkalte «Peers» plasseres fondet nå som nummer to av 19. Dette er et område som investorene er opptatt av, og vårt målrettede arbeid innenfor ESG vil være et konkurransefortrinn for fondet fremover.

Les mer om resultater og vårt arbeid i Investorrapporten for 3. kvartal;  DNB Scandinavian Property Fund