38 % Redusert Energiforbruk – DNB Næringseiendom
Your search results

38 % Redusert Energiforbruk

25/11/2019

Samarbeidet mellom DNB Næringseiendom, Entro og ENOVA har gitt store besparelser

Gjennom langsiktig og målrettet arbeid har DNB Næringseiendom (DNB NE) kuttet energiforbruket med 38 prosent på ti år. ­– Bærekraft er viktig både for miljøet samt at det gir lønnsomhet for bruker og eier. Med riktig fokus og dedikasjon, fra alle parter, kommer resultatene, sier Gro Kristin Boge i DNB NE.

Resultatene fra de siste 10 års energi og miljøarbeid er svært hyggelig for alle parter: En reduksjon i utslipp på nesten 40 GWh per år, tilsvarer en besparelse på over 30 millioner kroner i året. For hele perioden er det altså snakk om flere hundre millioner kroner i besparelser for leietakerne til DNB NE.

Fokus på eksisterende bygg og energiledelse

Prosjektet har fokusert på å hente ut potensialet til eksisterende bygg gjennom driftsoptimalisering og optimal integrasjon mellom tekniske anlegg. Oppnåelse av energireduksjon på samtlige bygg i DNB NE sin portefølje har vært hovedmålsettingen.

Hovednøkkelen til suksessen ligger i den helhetlige tilnærmingen DNB NE har hatt til energiledelse og miljøstyring, samt det langsiktige og strategiske samarbeidet med både Entro og Enova – gjennom flere år.

Det er tre vinnere : Miljø, eier og leietaker

Gjennom strukturert og langsiktig arbeid har prosjektet utviklet seg fra et enøk-prosjekt til et bærekraftsprosjekt, der energieffektivisering har blitt supplert med effektutjevning, avfallssortering, reduksjon i vannforbruk, smartere ombygging og utnyttelse av lokaler med fokus på gjenbruk. På denne måten har DNB NE spart store kostnader for sine leietakere, samtidig som det har gitt økt komfort og miljø standard i byggene.

Et helhetlig bærekraftprosjekt

Arbeidet de siste 10 årene har foregått i to faser. Første fase hadde fokus på energiledelse og miljøstyring og å få det beste ut av byggene uten for store inngrep. Energiforbruket ble redusert med 20 prosent i all hovedsak gjennom driftsoptimaliseringer.

Den neste 10 års perioden har DNB NE satset på lønnsomme og smarte energieffektive prosjekter.

Støtte fra Enova har gitt oss muligheten til å legge energi ambisjonen høyere enn lovkrav og samtidig oppnå en god investering, sier Gro K. Boge. Energiforbruket for hele porteføljen er blitt redusert med ytterligere 18 prosent.

– Arbeidet startet som et enøk-prosjekt og endte opp som et helhetlig bærekraftprosjekt. Vi har lært mye om energi-ledelse, gjenbruk av materialer, CO2 utslipp og optimal teknisk drift. Flere og flere aktører, både statlige og private, store som små, begynner nå å se nytten og lønnsomheten i en helhetlig tilnærming til bærekraft.

DNBs tydelige samfunnsansvar har bidratt i vårt arbeid med bærekraft. Som stor eiendomsforvalter, er det blitt en viktig hygienefaktor å ha sterkt fokus på energi og miljø. Våre investorer og da spesielt våre utenlandske institusjonelle investorer har stort fokus på dette.

På samme måte som det siste 10-årsprosjektet har beveget seg fra enøk til bærekraft er bransjen endret fra å ha et energifokus til fokus på CO2-fotavtrykk. En helhetlig tilnærming gir gode resultater, og skaper god avkastning.

DNB NE og Entro har sammen forsøkt å oppsummere suksessoppskriften, i håp om å motivere og engasjere andre aktører i markedet til å etablere en helhetlig bærekraftstrategi for sin eiendomsportefølje.

Et gjennomgående element for suksess er et strukturert arbeid med energiledelse. I tillegg kan det være viktig å ha fokus på følgende;

Etabler energioppfølging for alle bygg samlet i ett system
God målerstruktur og formålsfordeling på alle bygg for lettere å kunne avdekke, identifisere og lukke energiavvik
Sørg for å installere styringssystem i form av SD-anlegg og byggautomasjon med mulighet for behovsstyring av tekniske installasjoner
Gjennomfør grundig kartlegging av alle bygg for å skape oversikt over tiltak, og her kan kartleggingsstøtte fra Enova være til god hjelp
Gjennomfør kontinuerlig med driftsoptimaliseringer av hele porteføljen, der man sikrer at alle tekniske anlegg samspiller og optimaliseres i henhold til dagens behov
Tenk langsiktig og forsøk å ha en livssyklustilnærming til alle investeringer, særlig i prosjekter, der helhetlig fokus på bærekraft, energi og miljø alltid gir resultater.
Sørg for kontinuerlig kompetanseutvikling av driftspersonell og ledelse, for å skape utvikling og motivasjon
Det er viktig med god forankring i ledergruppen og helt opp til administrerende direktør, da en bevisst og forankret retning sikrer god fremdrift og samarbeid i organisasjonen. Dette trekker DNB NE frem som en nøkkelfaktor for suksess. – Det har alltid vært et fokus på energi- og miljø i DNB, og dette har ført til gode miljøplaner med dristige, men realistiske mål, der vi har blitt stadig mer ambisiøse og samtidig tilegnet oss mer kompetanse
Bruk gode KPI-er for å måle fremdrift og effekten av tiltak som gjennomføres. Den mest brukte faktoren som brukes er spesifikt energiforbruk, altså kWh/m2, men det kan også finnes mange andre gode måleparametere.
Sørg for å bruke krav, verktøy og rapporter til å skape resultater. DNB NE har brukt ISO 50001, Enova`s støtteprogrammer, Energimerkeordningen, BREEAM-sertifiseringer, GRESB-rapporteringer, årlig miljørapportering samt Entro Optima (EOS) aktivt for å skape resultater. – Verktøyene i seg selv er verdiløse, men å bruke dette strategisk gir gode besparelser, sier xxx i DNB NE

VEIEN VIDERE

Vi må først og fremst sikre oss en robust forvaltning av de energi-reduksjonene vi har oppnådd. Det er som kjent svært krevende å opprettholde lavt energi forbruk når en er ferdig med et vellykket energi reduksjonsprogram.
Opprettholde høyt fokus på energiledelse og rutiner blir svært viktig fremover.

Effektkontroll og energiøkonomisering vil bli to svært viktige områder fremover. Installasjon av nye strøm-målere gir nye muligheter og på sikt nye tariffer. Her gjelder det å være forberedt. Sanntids data fra nye målere vil kunne gi endret prisbildet.

Den teknologiske utviklingen går svært fort blant annet innenfor digitalisering. Kvaliteten på vær data er blitt svært bra. Å kombinere vær prognoser sammen med et selv lærende og «tenkende» bygg tror vi kan bli viktig for å energi optimalisere bygget. For denne type innovasjonsprosjekter tenker vi å søke ENOVA støtte.

På sikt vil fokus på selve utslippet (CO2) fra bygget bli en viktig parameter. Kanskje til og med viktigere enn selve energi forbruket. Kvotekjøp, opprinnelses garanti og CO2 faktorer for energi, avfall og materialer blir viktig å skape seg oversikt over. Vi opplever nye krav om å kunne dokumentere CO2 fot avtrykket for eiendommen og bruker adferd.

Vårt største fokus fremover vil være å bringe alle våre bygg opp til en høy miljø-standard slik at hele porteføljen leverer gode miljø resultater. Vi er på god vei, sier en fornøyd adm.dir; Gro K. Boge avslutningsvis.